સોનામાં સુગંધ ભળશે ને લોકો માં ઉમંગ વળશે / સસ્તામાં સોનું અને ઉપરથી ડિસ્કાઉન્ટ પણ, જુઓ આ તારીખે આવી રહી છે જોરદાર ઓફર, જાણો ડિટેલ્સ

સોનામાં સુગંધ ભળશે ને લોકો માં ઉમંગ વળશે, સસ્તામાં સોનું અને ઉપરથી ડિસ્કાઉન્ટ પણ, જુઓ આ તારીખે આવી રહી છે જોરદાર ઓફર, જાણો ડિટેલ્સ

કેન્દ્ર સરકારે ચાલુ વર્ષના પહેલા છમાસિક ગાળામાં સોવરિન ગોલ્ડની બે ખેપ બહાર પાડવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

The government has fixed the issue price of Rs 5,926 per gram for the first phase of the Sovereign Gold Bond Scheme 2023-24.

Leave a Comment