શું તમે પણ ટૂથપેસ્ટ લગાવતા પહેલા બ્રશને પાણીમાં પલાળો છો? તો ડેંટિસ્ટની આ સલાહ માની લેજો, ફાયદામાં રહેશો

શું તમે પણ ટૂથપેસ્ટ લગાવતા પહેલા બ્રશને પાણીમાં પલાળો છો? તો ડેંટિસ્ટની આ સલાહ માની લેજો, ફાયદામાં રહેશો કેટલાક લોકોનું માનવું છે કે ટૂથપેસ્ટ લગાવતા પહેલા બ્રશને ભીનું કરવું યોગ્ય નથી અને આમ કરવાથી દાંત સાફ થઈ શકતા નથી ટૂથબ્રશને ઉપયોગ કરતા પહેલા અને પછી સારી રીતે સાફ કરવું જોઈએ દાંત સાફ કરવા માટે દિવસમાં … Read more